نشریه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

نشریه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده


نام نشریه : فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : نظامی –دفاعی،:روانشناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت،حقوق،الهیات،مشاوره،فرهنگ،ارتباطات و..

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین (ع)