نشریه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

نشریه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان


نام نشریه : مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - مصوب در گروه علوم انسانی

موضوع : حقوق و کرامت اسلامی بشر

صاحب امتیاز: موسسه صیانت از حقوق زنان