نشریه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان

نشریه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان


نام نشریه : مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : علوم انسانی

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشکده زنان