نشریه مطالعات راهبردی زنان

نشریه مطالعات راهبردی زنان


نام نشریه : مطالعات راهبردی زنان

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : مسائل اجتماعی ، حقوقی ، فقه و معارف اسلامی

صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده