نشریه مطالعات زن و خانواده

نشریه مطالعات زن و خانواده


نام نشریه : مطالعات زن و خانواده

دوره نشریه : دو فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : علوم اجتماعی

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشکده زنان