نشریه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده

نشریه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده


نام نشریه: پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده

دوره نشریه: دو فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : مطالعات زنان و خانواده

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه ( مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره)