نشریه پژوهش نامه زنان

نشریه پژوهش نامه زنان


نام نشریه: پژوهش نامه زنان

دوره انتشار : فصلنامه

رتبه علمی: علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : زنان وخانواده در جامعه ایران

صاحب امتیاز : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی