نشریه پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده

نشریه پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده


نام نشریه : مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده

دوره نشریه : دوفصلنامه

رتبه علمی: علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : علوم انسانی / علوم تربیتی

صاحب امتیاز : مجتمع آموزشی زنان پلیس، دانشگاه علوم انتظامی امین