نشریه پیام زن

نام نشریه : پیام زن 

دوره نشریه : ماهنامه

رتبه علمی : تخصصی

موضوع : ویژه مسائل زنان و خانواده - فرهنگی اجتماعی زن ، خانواده و سبک زندگی

صاحب امتیاز: مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی