نشست ها و وبینارها

نشست ها و وبینارها


 

نشست ها و وبینارهای مجازی:

1- بیست و سومین نشست مجازی نقد و بررسی کتاب «آموزش عالی و تحولات فرهنگی اجتماعی زنان» از مجموعه علم و جامعه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (17 شهریورماه 1399)

2- اولین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (گروه علمی توانمند سازی زنان) با عنوان " اصول و مبانی توانمند سازی با نگاهی به توانمند سازی زنان " (15 آذرماه 1399)

3- دومین وبینار( اولین وبیناربین المللی) "مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" و "دانشکده جامعه شناسی دانشگاه درسدن آلمان" با عنوان " فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران " (24 آذر 1399)

4- سومین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (گروه مطالعات عشایر و زنان) با عنوان " بررسی پدیده زنانی که مرد می شوند " (29 آذرماه 1399)

5- چهارمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری گروه سلامت اجتماعی زنان کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه با عنوان " ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان " (18 بهمن ماه 1399)

6- پنجمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " واقعیت های زندگی بی بی مریم بختیاری " (27 بهمن ماه 1399)

7- ششمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " چالش های قانونی در روابط خانوادگی و موانع پیشرفت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بانوان " (6 اسفند ماه 1399)

8- هفتمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " ابعاد اجتماعی و فرهنگی حضور زنان در دنیای اجتماعی با نگاهی جامعه‌شناختی به وضعیت زنان در دنیای گردشگری " (20 اردیبهشت ماه 1400)

9- هشتمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " سلسله مباحث زمینه های ارتباط موثر در خانواده گفتن و شنیدن " (12 خرداد ماه 1400)

10- نهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده با نقش آفرینی فناوری های نوین ارتباطی " (22 خرداد ماه 1400)

11- دهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روانشناختی افزایش خشونت های خانگی (با مروری بر قتل بابک خرمدین) " (24 خرداد ماه 1400)

12- یازدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " وبینار زنان در دوران کرونا مروری بر یافته های یک پژوهش کیفی " (31 خرداد ماه 1400)

13- دوازدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " معرفی گام های اجرایی توانمندسازی اجتماع محور با تاکید بر توانمندسازی زنان " (15 تیر ماه 1400)

14- سیزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " وبینار آسیب شناسی شکست عاطفی از منظر روانشناختی " (19 تیر ماه 1400)

15- چهاردهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " بازنمایی زنان در خاطره‌ نگاری دفاع مقدس " (26 تیر ماه 1400)

16- اکران برخط  فیلم  مستند - پژوهشی "ده چهل و یک" از طرف گروه زنان و کودکان انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ( 25 مرداد ماه 1400)

17- پانزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " زنان و مردان درمانگر ترکمن صحرا " (15 شهریور ماه 1400)

18- شانزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی " (7 مهر ماه 1400)

19- اکران برخط فیلم مستند آفریده (کاری از ریحانه مظفریان) - با نگاهی به تلاش های جمیله آفریده و بررسی وضعیت کودکان مبتلا به سندرم آشر در ایران گروه زنان و کودکان انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران از طرف ( 19 مهر ماه 1400)

20- هفدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " زنان در ادوار تاریخی از منظر ادبیات داستانی معاصر " (7 مهرماه 1400)

21- گفت و گوی زنده اینستاگرام با عنوان " مولفه های سلامت روان و اثرگذاری شرایط اجتماعی ایران " از طرف انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (26 مهرماه 1400)

22- وبینار " نقش زنان در پرورش شتر " از طرف انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (8 آبان 1400)

23- هجدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " مولیر،زن،جامعه " (12 آبان ماه 1400)

24- نوزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " خانواده ایرانی ،پدرسالاری در ادوار ساسانی و رومی " (10 آبان ماه 1400)

25- بیستمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری گروه رسانه و فرهنگ انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با عنوان " وبینار سواد رسانه ای، والدگری و نقش مادران در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی" (18 آبان 1400)

26- بیست و یکمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " بررسی تحولات یکسده حضور زنان در شهر " ( 19 آبان ماه 1400)

27- بیست و دومین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " خانواده و الفبای صمیمیت همسران " ( 10 آذر ماه 1400)

28- بیست و سومین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مشارکت گروه کارآفرینی و توانمندسازی انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با عنوان " اقدامات انجام گرفته در حوزه کارآفرینی، چالش ها و انتظارات " ( 17 آذر ماه 1400)

29- نشست آنلاین تخصصی با موضوع  "بررسی تجارب و چالش‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در بستر جوامع محلی   با رویکرد نظری و رویکردی تجربی ، پیوندی میان نهاد آکادمی- در سطح بین المللی -" از طرف بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با همکاری معمارنت و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (20 آذر 1400)

30- بیست و چهارمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " تجربه زیسته دختران مجرد قطعی و زنان مطلقه و تبعات روانشناختی آن " ( 24 آذر ماه 1400)

31- وبینار "سواد بازی و نقش والدین " از طرف انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با مشارکت مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (29 آذر 1400)

32- بیست و پنجمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " برساخت مساله اجتماعی درمیدان عمل حرفه های یاری گرانه اجتماعی " (8 دی 1400)

 

 

نشست های تخصصی:

1- برگزاری سلسله نشست های تخصصی" زن، شیوه های نوین تهاجم فرهنگی، راهبردهای مبارزه با آن و شیوه های توانمند سازی خواهران بسیج برای مقابله" با آن با همکاری معاونت خواهران نیروی مقاومت بسیج

2- نشست تخصصی و تشکیل کارگروه های ویژه درباره سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و تدوین و ارائه پیشنهادهای مرتبط

3- برگزاری نشست تخصصی زنان نماینده مجلس (ادوار) و اعضای هئیت علمی و کارشناسان مرکز با موضوع آینده پژوهشی وضعیت زنان در افق 1404

4- برگزاری 7 جلسه شورای پژوهشی زنان و گروه­های پژوهشی مربوطه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشکده های دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

5- برگزاری نشست و گفتگوی علمی با 25 نفر از دانشجویان فوق لیسانس دانشگاه وین کشور اتریش در محل مرکز

6- برگزاری 4 جلسه شورای پژوهشی زنان و گروه­ های پژوهشی مربوطه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشکده های دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی 1) دانشکده جغرافیا 2) دانشکده زبانهای خارجی 3) دانشکده تربیت بدنی 4) مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با حضور استاتید زن دانشگاه و جناب آقای دکتر ستوده، مدیر کل محترم پژوهش های کاربردی

7- جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم پژوهشی دانشگاه و ریاست دانشکده علوم اجتماعی (89/12/22)

8- نشست علمی کار گروه مطالعات زنان و خانواده شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی (91/11/16)

9- نشست مدیران پژوهشی حوزه زنان با معاون محترم رئیس جمهور در محل مرکز(92/09/30)

10- نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت در محل وزارت کشور(92/12/11)

11- نشست و دیدار اساتید دانشگاه جاکارتا از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (90/09/08)

12- نشست و دیدار هیأتی از بانوان آسیایی، اروپایی و آفریقایی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (90/09/28)

13- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با هیأتی از سفارت فنلاند (93/02/16)

14- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه با هیأت عالی‌رتبه سازمان بین الملل کار( ILO)  (در 93/02/16)

15- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با جمعی از اساتید و دانشجویان فنلاندی (93/02/29)

16- نشست و بازدید هیأتی سه نفره از مرکز مطالعات زنان دانشگاه دولتی اسلامی اندونزی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (93/03/19)

17- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس (95/05/13)

18- نشست  تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان " چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت"  (95/08/17)

19- نشست پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس (95/08/24)

20- نشست معاونت محترم امور بانوان شهردار منطقه 8 با ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (95/09/2)

21- نشست  تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان"  فرصت‌ها و محدودیت‌های مشارکت سیاسی زنان در ایران (پس از انقلاب اسلامی) "  (95/12/10)

22-  پنل ملی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه در همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران (8 اسفند 1395)

23- پنل بین المللی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه در همایش زنان و زندگی شهری با عنوان زنان ، سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری (21 آذر 1395)

24-  نشست رویکردی تفسیری برهم بالینی (ازدواج سفید) در بستر پژوهش (20 آذر 1396)

25- نشست تخصصی "زنان و آموزش" در همایش ملی مسائل اجتماعی زنان (11 اردیبهشت 1397)

26- نشست تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان "چالشهای زنان تحصیلکرده مهاجر ایرانی در کانادا" (18 اردیبهشت 1397)

27- نشست رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  با سرکار خانم دکتر طیبه سیاوشی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی (17 تیر 1397 )

28- نشست  گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی خانواده با عنوان "خانواده، توان گفتگو و موانع بازدارنده آن" با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی (17شهریور 1397 )

29- دومین نشست از سلسله نشست های سلامت اجتماعی  با عناوین "خدمات اجتماعی در کشور" و "نشاط و سلامت اجتماعی" با همکاری "کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه" و "مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران"  (29 خرداد 1398 )

30- چهارمین جلسه از سلسله نشست های سلامت اجتماعی  با عناوین "نقد روش شناختی مطالعات زنان در ایران" و " سلامت اجتماعی سالمندان با تاکید بر زنان سالمند" با همکاری "کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه" و "مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران"  (19 تیر 1398 )

31- نشست زنان بی خانمان و مواجهه با طرد اجتماعی از خانه تا خیابان (12 آبان 1398)

32- نشست تبیین جامعه شناختی بروز و گسترش همباشی (ازدواج سفید) (3 دی 1398)

33- چهارمین نشست تخصصی زنان و زندگی شهری با محوریت "نقش زنان در امنیت اجتماعی" با همکاری  اداره امور بانوان منطقه 22 شهرداری تهران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (29 بهمن 1398)