نقش زنان در پرورش شتر

نقش زنان در پرورش شتر


1400/08/08

انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبینار " نقش زنان در پرورش شتر " با سخنرانی آقای پروفسور دکتر عبدالرازق کاکار و مدیرجلسه سرکار خانم دکترمنیژه مقصودی - دانشیار دانشگاه تهران و مدیر کارگروه مطالعات عشایری و زنان در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران -در تاریخ شنبه 8 آبان ماه 1400 ساعت 21 برگزار کرد.

لینک جلسه:

https://hkust.zoom.us/j/95684247286?pwd=dGI1NURpcTIKbG5LMEtYeHJEenBLQT09

 

ID: 95684247286

Password: 12345