نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی

نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی


مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان "  نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی " با سخنرانی جناب آقای محمود مرادی - مشاور ارشد تحقیقات و پروژه های مشارکتی توسعه پایدار و محیط زیست و عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی کوچ نشینان ایران - و مدیرجلسه سرکار خانم دکترمنیژه مقصودی - دانشیار دانشگاه تهران و مدیر کارگروه مطالعات عشایری و زنان در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران -  در روز چهارشنبه 7 مهر 1400 از ساعت 12 لغایت 14 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.

درصورت تمایل می توان فایل ضبط شده را ازاین لینک دانلود کرد : Sixteenth Webinar CWS