وبینارها و نشست های مجازی

وبینارها و نشست های مجازی


 

وبینارها و نشست های مجازی:

1- بیست و سومین نشست مجازی نقد و بررسی کتاب «آموزش عالی و تحولات فرهنگی اجتماعی زنان» از مجموعه علم و جامعه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (17 شهریورماه 1399)

2- اولین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (گروه علمی توانمند سازی زنان) با عنوان " اصول و مبانی توانمند سازی با نگاهی به توانمند سازی زنان " (15 آذرماه 1399)

3- دومین وبینار( اولین وبیناربین المللی) "مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" و "دانشکده جامعه شناسی دانشگاه درسدن آلمان" با عنوان " فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران " (24 آذر 1399)

4- سومین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (گروه مطالعات عشایر و زنان) با عنوان " بررسی پدیده زنانی که مرد می شوند " (29 آذرماه 1399)

5- چهارمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری گروه سلامت اجتماعی زنان کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه با عنوان " ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان " (18 بهمن ماه 1399)

6- پنجمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " واقعیت های زندگی بی بی مریم بختیاری " (27 بهمن ماه 1399)

7- ششمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " چالش های قانونی در روابط خانوادگی و موانع پیشرفت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بانوان " (6 اسفند ماه 1399)

8- هفتمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " ابعاد اجتماعی و فرهنگی حضور زنان در دنیای اجتماعی با نگاهی جامعه‌شناختی به وضعیت زنان در دنیای گردشگری " (20 اردیبهشت ماه 1400)

9- هشتمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " سلسله مباحث زمینه های ارتباط موثر در خانواده گفتن و شنیدن " (12 خرداد ماه 1400)

10- نهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده با نقش آفرینی فناوری های نوین ارتباطی " (22 خرداد ماه 1400)

11- دهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روانشناختی افزایش خشونت های خانگی (با مروری بر قتل بابک خرمدین) " (24 خرداد ماه 1400)

12- یازدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  با عنوان " وبینار زنان در دوران کرونا مروری بر یافته های یک پژوهش کیفی " (31 خرداد ماه 1400)

13- دوازدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " معرفی گام های اجرایی توانمندسازی اجتماع محور با تاکید بر توانمندسازی زنان " (15 تیر ماه 1400)

14- سیزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " وبینار آسیب شناسی شکست عاطفی از منظر روانشناختی " (19 تیر ماه 1400)

15- چهاردهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " بازنمایی زنان در خاطره‌ نگاری دفاع مقدس " (26 تیر ماه 1400)

16- اکران برخط  فیلم  مستند - پژوهشی "ده چهل و یک" از طرف گروه زنان و کودکان انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ( 25 مرداد ماه 1400)

17- پانزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " زنان و مردان درمانگر ترکمن صحرا " (15 شهریور ماه 1400)

18- شانزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی " (7 مهر ماه 1400)

19- اکران برخط فیلم مستند آفریده (کاری از ریحانه مظفریان) - با نگاهی به تلاش های جمیله آفریده و بررسی وضعیت کودکان مبتلا به سندرم آشر در ایران گروه زنان و کودکان انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران از طرف ( 19 مهر ماه 1400)

20- هفدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " زنان در ادوار تاریخی از منظر ادبیات داستانی معاصر " (7 مهرماه 1400)

21- گفت و گوی زنده اینستاگرام با عنوان " مولفه های سلامت روان و اثرگذاری شرایط اجتماعی ایران " از طرف انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (26 مهرماه 1400)

22- وبینار " نقش زنان در پرورش شتر " از طرف انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (8 آبان 1400)

23- هجدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " مولیر،زن،جامعه " (12 آبان ماه 1400)

24- نوزدهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " خانواده ایرانی ،پدرسالاری در ادوار ساسانی و رومی " (10 آبان ماه 1400)

25- بیستمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری گروه رسانه و فرهنگ انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با عنوان " وبینار سواد رسانه ای، والدگری و نقش مادران در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی" (18 آبان 1400)

26- بیست و یکمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " بررسی تحولات یکسده حضور زنان در شهر " ( 19 آبان ماه 1400)

27- بیست و دومین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " خانواده و الفبای صمیمیت همسران " ( 10 آذر ماه 1400)

28- بیست و سومین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مشارکت گروه کارآفرینی و توانمندسازی انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با عنوان " اقدامات انجام گرفته در حوزه کارآفرینی، چالش ها و انتظارات " ( 17 آذر ماه 1400)

29- نشست آنلاین تخصصی با موضوع  "بررسی تجارب و چالش‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در بستر جوامع محلی   با رویکرد نظری و رویکردی تجربی ، پیوندی میان نهاد آکادمی- در سطح بین المللی -" از طرف بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با همکاری معمارنت و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (20 آذر 1400)

30- بیست و چهارمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " تجربه زیسته دختران مجرد قطعی و زنان مطلقه و تبعات روانشناختی آن " ( 24 آذر ماه 1400)

31- وبینار "سواد بازی و نقش والدین " از طرف انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با مشارکت مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (29 آذر 1400)

32- بیست و پنجمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " برساخت مساله اجتماعی درمیدان عمل حرفه های یاری گرانه اجتماعی " (8 دی 1400)

33- بیست و ششمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " معرفی کتاب توانمندسازی زنان - مقدمات ،ابعاد و شیوه های اجرا" (13 دی 1400)

34- بیست و هفتمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " جنسیت در قرآن " نشست اول (29 دی 1400)

35- بیست و هشتمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " جنسیت در قرآن "  نشست دوم (11 اسفند 1400)

36- بیست و نهمین وبینار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با عنوان " جنسیت در قرآن " نشست سوم (18 اسفند 1400)

37- وبینار اهمیت تحصیل مهارت های سواد رسانه ای و ترویج نهضت فراگیر سواد فضای مجازی (27 فروردین 1401)

38- وبینار خانواده و ضرورت های سواد رسانه ای (پیش کارگاه) (29 فروردین 1401)

39- وبینار خانواده و زندگی خوابگاهی (7 اردیبهشت 1401)

40- سمپوزیوم بین المللی دانشگاه مانیسا کشور ترکیه (22 اردیبهشت 1401)

41- وبیناراهمیت تحصیل مهارتهای گفت و گو در پایداری روابط زوج های جوان و تاب آوری (21 اردیبهشت 1401)

42- وبینار والدگری در جامعه شبکه ای در پرتو سواد رسانه ای (26 اردیبهشت 1401)

43- وبینار مقایسه دیدگاه و آرا مطهری و شریعتی درباره زن در اسلام (30 خرداد 1401)

44- وبینار محیط زیست در تمدن نوین اسلامی (26 تیر 1401)

45- سلسله نشست های حق زنان به شهر از منظر حقوق شهروندی و اسلام- نشست اول (25 آبان 1401)

46- سلسله کارگاه های حق زنان به شهر از منظر حقوق شهروندی و اسلام- کارگاه دوم (7 آذر 1401)

47- سلسله کارگاه های حق زنان به شهر از منظر حقوق شهروندی و اسلام- کارگاه سوم (28 آذر 1401)

48- دومین پیش‌نشست همایش سومین الگوی زن مسلمان با موضوع "تراژدی نقش زنان در فرآیندهای اجتماعی در تمدن‌های گوناگون" (17 بهمن 1401)