کارگاه مقدماتی قدرت پادکست در روایتگری

کارگاه مقدماتی قدرت پادکست در روایتگری


مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه مقدماتی قدرت پادکست در روایتگری

مدرس سجاد موسوی راضی

کارشناس روابط عمومی و رسانه

سازنده پادکست تخصصی PR Pros

زمان: 30 دی ماه 1400 از ساعت 16 لغایت 18 در محیط گوگل میت