کتاب روش رهایی بخش مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی

کتاب روش رهایی بخش مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی


انتشارات دانشگاه تهران

عنوان  کتاب : روش رهایی بخش مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی

نویسنده : مارجوری ال دوالت

مترجم: هوشنگ نایبی

تعداد صفحات : 297

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران