کتاب موازین بین المللی حقوق زنان

کتاب موازین بین المللی حقوق زنان


انتشارات دانشگاه تهران

عنوان کتاب : موازین بین المللی حقوق زنان

نویسنده: شهیندخت مولاوردی

تعداد صفحات: 766

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران