گروه جامعه شناسی کودکی

گروه جامعه شناسی کودکی


اسامی اعضای گروه:

مدیر گروه: خانم دکتر مریم شعبان ( دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران)

اعضاء گروه :

1) خانم دکتر فاطمه جعفری (دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی)

2) خانم مریم رهنما کمامردخی (دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی )

3) زهرا جعفری ( دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران)

4) سیده پریسا میرابی ( دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد)

 

 

فعالیت های گروه:

به زودی درج می شود.