معرفی کارشناسی ارشد مطالعات زنان معرفی کارشناسی ارشد مطالعات زنان

واحدهای الزامی و اختیاری دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان شامل 32 واحد است که دانشجویان ملزم به گذراندن 26 واحد دروس الزامی و 6 واحد دروس اختیاری می باشند.

این دروس به شرح زیر می باشند :

دروس الزامی:

 

مبانی مطالعات زنان

2 واحد

 

نظریه های فمنیستی

3 واحد

روش تحقیق 1     

3 واحد

روش تحقیق 2

3 واحد

جنسیت و توسعه

3 واحد

حقوق زن           

3 واحد

روانشناسی اجتماعی جنسیت

3 واحد

طرح پایان نامه

2 واحد

پایان نامه

4 واحد

جمع

26 واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دروس اختیاری :

 

جنبش های اجتماعی زنان

3 واحد

 

آسیب شناسی زن

3 واحد

زن در تاریخ

3 واحد

زن در ادیان

3 واحد

زن در خانواده

3 واحد

برنامه ریزی جنسیتی

3 واحد

زن در مدیریت

3 واحد

زن در سیاست

3 واحد

جامعه شناسی جنسیت

3 واحد

 زن در فرهنگ هنر و ادبیات

3 واحد

جمع

30 واحد