سردبیران سردبیران

سردبیر مجله زن در توسعه و سیاست : سرکار خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی

سردبیر مجله زن در فرهنگ و هنر : سرکار خانم دکتر عزت ملا ابراهیمی

سردبیر مجله انگلیسی : سرکار خانم دکتر حشمت السادات معینی فر