سردبیران سردبیران

سردبیر مجله زن در توسعه و سیاست: دکتر فضیله دادورخانی

سردبیر مجله زن در فرهنگ و هنر: دکتر اعظم راودراد

سردبیر مجله انگلیسی: -