سردبیران سردبیران

سردبیر مجله زن در توسعه و سیاست : سرکار خانم دکتر دکتر فضیله دادورخانی

سردبیر مجله زن در فرهنگ و هنر : سرکار خانم دکتر اعظم راودراد

سردبیر مجله انگلیسی : -