مجموعه مقالات

 

عناوین و مشخصات مقالات منتشر شده تحت نظر مرکز

1- مجموعه مقالات همایش زن و پژوهش (چاپ بهار1387)

 

2- مجموعه مقالات همایش علل و پیامد­های فزونی ورود دختران به  دانشگاه(چاپ 1387)

 

 

3-مجموعه چکیده ی مقالات سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران بهار 1397 ؛ انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

4- گزارش جامع نشست های تخصصی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 1397

5- کتاب مقالات برگزیده ی  سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، بهار 1397 (هشت جلد)؛انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران؛ انتشارات آگاه، 1398

جلد اول: آسیب های زنان و خانواده

جلد دوم: آسیب های شهری و سکونت گاهی

جلد سوم: آسیب های کودکان ، نوجوانان ، جوانان و سالمندان

جلد چهارم: آسیب های نوپدید خانواده، بزهکاری ، جرم و جنایت

جلد پنجم: اعتیاد

جلد ششم: آسیب های فضای مجازی

جلد هفتم: آسیب های اقتصادی

جلد هشتم: مسائل و مشکلات اجتماعی