مجموعه مقالات

 

عناوین و مشخصات مقالات منتشر شده تحت نظر مرکز

1- مجموعه مقالات همایش زن و پژوهش (چاپ بهار1387)

 

2- مجموعه مقالات همایش علل و پیامد­های فزونی ورود دختران به  دانشگاه(چاپ 1387)