اهداف مرکز اهداف مرکز

اهداف و وظائف

محور یا رسالت عدالت جنسی و فساد ستیزی

محور یا مولفه توانمندسازی زنان

محور یا مولفه شایسته سالاری

محور یا مولفه توسعه مسئولیت اجتماعی

ارتقای سطح علمی و مهارتی

محور تحکیم بنیاد خانواده

سلامت محیط کار

روابط بین الملل