قرارداد ها قرارداد ها

1) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)

2) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش بین المللی زنان و زندگی شهری و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)