قرارداد ها قرارداد ها

 

قراردادهای مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران:

1) قرارداد همکاری استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و شرکت شریف پردازشگر دانش (سینا وب) (اسفند 1400)

2) قرارداد همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و انجمن صبا در رابطه با برگزاری نشست با موضوع قتل های ناموسی (اسفند 1400)

3) قرارداد همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر طاهره بیگم ثقت الاسلام در رابطه با اجرای پروژه پسا دکتری (شهریور 1401)

 

****************

قراردادهای مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران:

1) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)

2) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش بین المللی زنان و زندگی شهری و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)

3) عقد قرداد پژوهشی مطالعاتی با دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ طرح با عنوان "بررسی نقش زنان در تاب آوری در حوادث غیر مترقبه ، اقدام پژوهی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت زنان و دختران شهر تهران" (اسفند 1398)

4) عقد قرارداد همکاری برگزاری کارگاه "دوره جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور" بین ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و مدرس کارگاه (دی و بهمن 1399)

5) عقد قرارداد همکاری برگزاری کارگاه "برنامه سازی رادیویی" بین ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و مدرس کارگاه (بهمن 1399)

6) عقد دو قرارداد همکاری "برگزاری کارگاه مددکاری اجتماعی" بین ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و مدرس کارگاه (فروردین و مرداد 1400)