لیست کتاب ها لیست کتاب ها

کتاب های منتشر شده:

 

1- روش رهایی بخش، نویسنده دوالت، مارجوری ال، ترجمه دکتر هوشنگ نایبی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، 1385
2- مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه های سوم و چهارم توسعه و بررسی میزان تحقق اهداف جنسیتی، تألیف دکتر سهیلا صادقی فسایی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ،1387
3- جنسیت و توسعه، ترجمه دکتر زهره فنی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، 1387