عنوان: جامعه شناسی دوران کودکی (نظریه پردازی درباره دوران کودکی(
نویسنده: آلیسون جیمز، کریس جنکس، و آلن پروت
برگردان: علیرضا کرمانی و علیرضا ابراهیم آبادی
ناشران: ثالث
سال نشر: 1383

در آغاز مقدمه مترجمان، تعریفی از کودکی ارائه شده است: « کودک عضوی از جامعه تعریف می شود که هنوز به دلیل عدم تجهیز به مهارت های اجتماعی مورد نیاز نقش ها، نقشی مؤثر در سازمان اجتماعی ندارد.» به باور مترجمان، اگر چه این تعریف از مفهوم کودک، سنتی شمرده می شود، هنوز هم مهم ترین تعریف این مقوله است.
آن ها برداشت امروزی از مفهوم کودک و دوران کودکی را « به مثابه یک مقطع زمانی که آدمی طی می کند تا از کودکی بیولوژیک به عضو اجتماعی تبدیل شود، برداشتی کم سابقه و مدرن» می دانند و بر این باورند که دوران مدرن مفهوم نقش ها و قالب های نقشی را در خانواده بازبینی کرد و تعریف های جدیدی از نقش های مورد نیاز به دست داد.
به نظر مترجمان، از میان تحولات بزرگ دوران مدرن، صنعت چاپ مفهوم کودکی را بیشتر از دیگر عوامل دچار تحول کرد. پیدایش صنعت چاپ، پایان دوران «کودکی » یا حتی « بزرگسالی » بیولوژیک است. با پیدایش این صنعت، کودک باید برای بزرگ شدن، خواندن و نوشتن بیاموزد، به جهان ادبیات نوشتاری و چاپی پا بگذارد. آموزش ببیند و تربیت یابد. به این گونه، مقوله «دوران کودکی» به یک نهاد اجتماعی تبدیل می شود.
مترجمان اشاره کرده اند که به دوران کودکی در علوم اجتماعی جوامع مدرن کم پرداخته شده است و این پدیده را نیز می توان از کارکردهای جامعه بزرگسال محور دانست. همچنین به نظر آنها در پرداختن به چنین مقوله ای در کشور ما، به عمد یا غیرعمد غفلت شده است و این دوران جایگاهی در علوم اجتماعی ما ندارد. آنها انتشار این کتاب را پیش از هر چیز «تذکری» به اندیشمندان اجتماعی می دانند و خواسته اند وجود «چنین حوزه ای در سپهر اندیشۀ اجتماعی دنیای امروز» را اعلام کنند.
در همین مقوله یادآوری شده که عنوان اصلی کتاب Theorizing childhood است که مترجمان بنا به محتوای کتاب و آشنایی بیشتر مخاطبان با ادبیات جامعه شناسی در ایران، عنوان اصلی « جامعه شناسی دوران کودکی » و عنوان فرعی نظریه پردازی درباره دوران کودکی را برای آن برگزیده اند.
کتاب دارای سه بخش و ده فصل و فهرست منابع است.