آرشیو روزنامه های فروردین 1400 آرشیو روزنامه های فروردین 1400

تاریخ : 30 فروردین ماه  1400

  روزنامه شرق:

روحانی از دلیل نبود وزیر زن در دولت گفت : محدودیت توان برای انتخاب زنان

  روزنامه شهرآرا:

زنان در حفظ و ترویج ارزش های ماه مبارک رمضان در فرهنگ ایرانی و خانواده تاثیرگذار هستند ؟

  روزنامه صبح امروز:

استاندار خراسان شمالی خواهان افزایش اعتبار حوزه بانوان شد.

  روزنامه مستقل:

ابتکار : 26 درصد از پست های  مدیریتی در اختیار بانوان است.

تاریخ : 16 فروردین ماه  1400

  روزنامه شروع:

با توجه به دور جدید انتخابات شورای شهر مطالبات زنان از مدیریت شهری از دیدگاه کارشناسان مطرح شد : ایجاد امنیت در جامعه

  روزنامه مستقل:

جنسیتی کردن هر حوزه ای تبعات منفی دارد.

  روزنامه قدس:

طرح پرداخت نقدی مهریه به نفع فرهنگ ازدواج آسان است یا به ضرر آن ؟