گروه توانمندسازی زنان گروه توانمندسازی زنان

اسامی اعضای گروه:

مدیر گروه: آقای دکتر محمد علی محمدی قره قانی( عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

اعضاء گروه :

1) آقای دکتر سینا احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

2) خانم  گلی صوفی زاد (دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از دانشکده بهداشت و ایمنی علوم پزشکی شهید بهشتی)

3) آقای دکتر محمد موسوی خطاط

 

فعالیت های گروه:

برگزاری وبینار اصول و مبانی توانمند سازی با نگاهی به توانمند سازی زنان(۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹ ) توضیحات بیشتر