لیست اخبار لیست اخبار

1397/02/18 - نشست چالشهای زنان تحصیل کرده مهاجر ایرانی در کانادا 1397/02/18 - نشست چالشهای زنان تحصیل کرده مهاجر ایرانی در کانادا

1397/02/18

نشست تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در روز سه شنبه 97/2/18 با حضور سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا حجتی و حضور سرکار خانم دکتر شیانی ریاست محترم این مرکز برگزار شد. در ابتدای این جلسه  خانم دکتر حجتی به تحلیل بررسی جایگاه تحقیق کیفی در ایران پرداخته و توضیح دادند که پرسش اصلی در تحقیق شان این بوده است که چگونه افراد با مردسالاری و تبعیض در محیط کار در زمینه احساسی و مالی مواجه بوده اند.

در ادامه با توضیحاتی در مورد شرق شناسی، استعمار و جهانی شدن تصویری از جامعه کانادا ارائه دادند و سپس به مرور جامعه آماری مورد بررسی پرداختند و نتیجه گیری کردند که تمامی این افراد از مرسالاری، فشار اجتماعی و تبعیض رنج برده و به دنبال فرصت آموزشی بوده ­اند. در پایان هم جلسه پرسش و پاسخ با حضار صورت گرفت.