لیست اخبار لیست اخبار

1400/04/29 - کارگاه آموزشی آنلاین مدیریت مصرف رسانه در خانواده 1400/04/29 - کارگاه آموزشی آنلاین مدیریت مصرف رسانه در خانواده

1400/04/29

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران کارگاه آموزشی "مدیریت مصرف رسانه در خانواده" در تاریخ 28 و 29 تیر ماه 1400، با سخنرانی آقای دکتر مهدی فتوره چی،آقای دکتر سید بشیرحسینی، خانم دکتر بهاره نصیری، خانم دکتر آمنه بختیاری، خانم دکتر معصومه تقی زادگان و خانم دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی برگزار کرد.

 

گزارش اجمالی

کارگاه مدیریت مصرف رسانه در خانواده 

 

کارگاه آموزشی «کارگاه مدیریت مصرف رسانه در خانواده» با همت پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه در تاریخ28و29تیرماه 1400 بصورت مجازی به مدت 6ساعت برگزار شد. مدرسان این دوره آموزشی؛ دکتر محمد مهدی فتوره‌چی، دکتر تاجیک اسماعیلی، دکتر معصومه تقی‌زادگان، دکتر سید بشیر حسینی، دکتر بهاره نصیری و دکتر آمنه بختیاری بودند.

در ادامه سرفصل‌های اصلی ارائه شده از سوی مدرسان این دوره آموزشی  مرقوم می گردد.

۱- دکتر محمد مهدی فتوره چی:

 • ویژگی های عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای
 • ویژگی های خانواده در جامعه شبکه ای
 • وجوه تمایز والدگری مسوولانه و والدگری اینترنی
 • خصوصیات خانواده سالم در جامعه شبکه ای

٢- دکتر تاجیک اسماعیلی:

 • مفهوم مصرف رسانه‌ای
 • نوع و میزان مصرف رسانه‌ای در میان اعضای خانواده
 • جایگاه و اهمیت لزوم مدیریت صحیح مصرف رسانه‌ای والدین در تنظیم مصرف رسانه‌ای فرزندان
 • ارائه گزارشی مستند از میزان و نوع مصرف رسانه‌ای خانواده‌های شهر تهران

٣- دکتر تقی زادگان:

 • تفاوت میان خطر و آسیب دیجیتال، و ارائه شیوه های نظارت والدین
 • مرور چالش­ها و راهکارهای میانجیگری والدین در زمینه حضور کودکان در فضای مجازی

 در روز دوم هم چند تن از اساتید رسانه و ارتباطات به تشریح سرفصل‌هایی به قرار ذیل پرداختند.

١ - دکتر بشیر حسینی:

 • چارچوب مخاطب‌شناسی
 • تغییرات نسلِ رسانه‌ای و رسانه‌ی نسلی
 • مطالعات نوجوانان در جهان
 • ویژگی‌های نسل هزاره سوم یا دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها

٢- دکتر بهاره نصیری و دکتر بختیاری:

 • مبانی سواد رسانه‌ای
 • چیستی و ضرورت سواد رسانه ای
 • چیستی والدگری رسانه ای، مهارت های عملی سواد رسانه ای در خانواده
 • شبکه های اجتماعی، خانواده و ارتباط آن با مهارت های سواد رسانه ای
 • چالش های خانواده در عصر رسانه
 • اصلاح هویت فرزندپروری
 • انواع سبک های فرزندپروری در عصر رسانه
 • پنج نیاز حیاتی خانواده در عصر رسانه
 • اهمیت تفکر انتقادی