لیست اخبار لیست اخبار

1395/08/24 - جلسه پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی پلیس زن 1395/08/24 - جلسه پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی پلیس زن

1395/8/24

جلسه پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی پلیس زن در روز دوشنبه تاریخ  1395/8/24با عنوان "افزایش امنیت زنان محله هرندی از طریق ترویج مسئولیت جمعی" در محل دانشگاه علوم انتظامی امین با حضور ریاست و جمعی از پژوهشگران دو مرکز برگزار شد.