لیست اخبار لیست اخبار

1400/08/18 - وبینار سواد رسانه ای،والدگری و نقش مادران در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی 1400/08/18 - وبینار سواد رسانه ای،والدگری و نقش مادران در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی

1400/08/18

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری گروه رسانه و فرهنگ انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی ،وبیناری تحت عنوان " وبینار سواد رسانه ای،والدگری و نقش مادران در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی" با سخنرانی  دکتر نرگس کرمانی -  درمانگر کودک و نوجوان - و دبیر نشست نرگس عظیمی - پژوهشگر حوزه کودک - در روز سه شنبه 18 آبان ماه 1400 از ساعت 10 لغایت 12 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزارکرد.