لیست اخبار لیست اخبار

1398/02/18 - گزارش فصل اول مدرسه روش 1398/02/18 - گزارش فصل اول مدرسه روش

1398/02/18

گزارش فصل اول مدرسه روش توسط مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و انجمن علمی دانشجویی سیاستگذاری فرهنگی و گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی:

 "انجمن علمی دانشجویی سیاستگذاری فرهنگی و گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی" و "مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران" در تاریخ سوم تا هجدهم اردیبهشت 98 به برگزاری  "فصل اول مدرسه روش" در دانشگاه خوارزمی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اقدام نمود.

در این راستا کارگاه "نظریه گفتمان" با تدریس جناب آقای دکتر بهزاد باغی دوست در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید.