لیست اخبار لیست اخبار

1395/05/13 -نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس 1395/05/13 -نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس

1395/05/13

نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس   در تاریخ  1395/5/13 به منظور توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی میان مراکز با حضور رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و  اعضای این مرکز و رئیس، معاون پژوهشی، مدیر گروه زنان و مدیر بخش همایش ها و ارتباطات مجتمع آموزشی زنان پلیس  در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار شد.

سرکار خانم دکتر فریبا شایگان ریاست محترم دانشکده پلیس زن ضمن اشاره به این موضوع که در حال حاضر گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی این دانشکده با هدف ایجاد قطب امنیتی در امور زنان و کودکان در حال فعالیت هستند ، آمادگی خود را برای ایجاد ارتباطات و تعاملات بیشتر با مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در زمینه های طرح های پژوهشی، برگزاری کارگاهها، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، برگزاری نشست های تخصصی و ... اعلام نمودند.

سرکار خانم دکتر شیانی ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ضمن اشاره به این موضوع که مرکز با رویکردی علمی و بین رشته ای فعالیت های خود را از سرگرفته اظهار نمودند مرکز مطالعات و تحقیقات زنان  با اتکا به پتانسیل علمی گسترده ی اساتید محترم دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها آماده همکاری با مجتمع آموزشی زنان  پلیس  است.