لیست اخبار لیست اخبار

1395/12/16 - کارگاه چالش ها و راهکارهای توانمندسازی زنان در محیط کار در نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران 1395/12/16 - کارگاه چالش ها و راهکارهای توانمندسازی زنان در محیط کار در نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران

1395/12/16

این کارگاه در روز 16 اسفند ماه 1395 در محل سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با حضور ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران سرکار خانم دکتر شیانی و با تدریس جناب آقای دکتر امیر حسین زمردیان  و هم چنین حضور آقای دکتر محمدی و سرکار خانم بیات از همکاران محترم این مرکزبرگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاهها آشنایی با تعریف توانمندسازی در محیط کار، آشنایی با وضعیت کلی زنان در محیط کار، فهم دلایل اجتماعی نابرابری علیه زنان و ارائه راهکارهایی در جهت رفع این نابرابری ها و توانمندسازی زنان در محیط کار است.