لیست اخبار لیست اخبار

1395/09/02 - دیدار معاونت محترم امور بانوان شهردار منطقه 8 با مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 1395/09/02 - دیدار معاونت محترم امور بانوان شهردار منطقه 8 با مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

1395/09/02

دیدار معاونت محترم امور بانوان شهردار منطقه 8  سرکار خانم جعفری با ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  سرکار خانم دکتر شیانی
این جلسه در روز سه شنبه تاریخ1395/9/2 در محل مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه سرکار خانم جعفری  مباحثی را در راستای ارائه طرح هایی در زمینه ایجاد نگاه مشارکتی بیشتر مردم و دغدغه ی داشتن یک شهر خوب، غنی سازی حضور زنان در شهر، توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و...ارائه نمودند. در ادامه سرکار خانم دکتر شیانی با اشاره به پتانسیل های موجود در این مرکز به ارائه نکاتی در مورد جزییات اجرایی کردن این گونه طرح ها بیان کردند.