لیست اخبار لیست اخبار

1393/09/26 - شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1393 1393/09/26 - شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1393

1393/09/26

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری واقع در نمایشگاه بین المللی تهران، از تاریخ بیست و سوم آذر 1393 لغایت بیست و ششم آذر 1393 در سالن شماره  8 مستقر گردید. در این نمایشگاه ، دستاوردهای این مرکز به عرصه نمایش گذاشته شد و به سوالات و پرسش های بازدید کنندگان پاسخ داده شد.