1400/09/20 - نشست آنلاین بررسی تجارب و چالش‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در بستر جوامع محلی 1400/09/20 - نشست آنلاین بررسی تجارب و چالش‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در بستر جوامع محلی

1400/09/20

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با همکاری معمارنت و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران یک نشست آنلاین تخصصی برای "بررسی تجارب و چالش‌های توانمندسازی اقتصادی زنان در بستر جوامع محلی ( با رویکرد نظری و رویکردی تجربی ، پیوندی میان نهاد آکادمی (در سطح بین‌المللی) و نهادهای مدنی)" در تاریخ شنبه 20 آذر 1400 از ساعت 19 لغایت 21:30 برگزار کرد.

ورود برای همگان آزاد است بویژه: تمامی دانشجویان، پژوهشگران، تسهیلگران، فعالان و علاقمندان به حوزه توسعه محلی و توان‌افزایی اجتماعی‌اقتصادی زنان

آدرس:

www.skyroom.online/ch/foundationed/panel